ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารตำบลบ่อทอง

ข้อมูลพื้นฐาน
บุคลากร
เกี่ยวกับ อบต.
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ร้องเรียนการทุจริตฯ
กฎหมายน่ารู้
การดำเนินงาน
คู่มือการปฏิบัติงาน
หัวข้อหลัก
การให้บริการ
แสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง
Facebook
หัวข้อหลัก
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 44.211.22.31
คุณเข้าชมลำดับที่ 468,504
จำนวนผู้เข้าชมตั้งแต่วันที่
2015-05-13

หนังใหม่
ร้องเรียนการทุจริต
ส่งเสริมการประหยัดพลังงาน


    หน้าแรก 
กิจกรรมทั่วไป

กิจกรรมทั่วไป  

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2565 นางสาวณิชชารีย์  นรภัทร์จารีย์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง ร่วมกับ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง ร่วมกล่าวเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตและร่วมถ่ายภาพหมู่แสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต ณ  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” ปลุกจิตสำนึกและปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม และร่วมกันสร้างสังคมที่ไม่ยอม ไม่ทน และไม่เฉยต่อการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ เกิดเป็นภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร                              

 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม  
ประชาสัมพันธ์โครงการคัดสรรตัวอย่างสุจริต : สุจริตโมเดล สำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรแจ้งว่า คณะกรรมการบ ... กรมการปกครองโดยสำนักทะเบียนกลางได้กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมตามโครงการแก้ไขปัญหาบุคคลที่มีชื่ออยู่ในทะเ ...
ด้วยสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (สำนักงาน ป.ย.ป.) ได้จั ... กรมส่งส่งการปกครองท้องถิ่น ขอความร่วมมือ ประชาชนทั่วไป ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการ ...
ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายใน)  
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง (พ.ศ. 2566-2570) 
     

ประกาศ รายชื่อ ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล เพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง 
     

ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งประเภทสายงานวิชาการ 
     

ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายในหน่วยงาน)
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอดหนองแซง หมุ่ที่ 7 บ้านหนองโดน ตำบลบ่อทอง อำเภอกบนินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
   หนังสือรายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้างปี 2562
   รายงานแผนจัดซื้อจัดจ้างปี2562
   ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านหนองไผ่ล้อม
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง
อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
Tel : 037-625201   Fax : 037-625201
Email : saraban_06250209@dla.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.