ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง อำเภอกบินบุรี ปราจีนบุรี


ตุลาคม 2561
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 19 ตุลาคม 2561

  หน้าแรก     สภาพสังคม 

สภาพสังคม
สภาพสังคม  

สภาพทางสังคม
3.1 การศึกษา
3.1.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 แห่ง ประกอบด้วย
1.) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ่อทอง โรงเรียนบ่อทองวิทยา
- นักเรียน ชาย 21 คน หญิง 8 คน รวม 29 คน
- ผู้ดูแลเด็ก 1 คน
2.) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ่อทอง โรงเรียนบ้านกุงประชาสรรค์
- นักเรียน ชาย 36 คน หญิง 13 คน รวม 49 คน
- ผู้ดูแลเด็ก 2 คน
3.) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ่อทอง โรงเรียนวัดปากน้ำ
- นักเรียน ชาย 10 คน หญิง 5 คน รวม 15 คน
- ผู้ดูแลเด็ก 1 คน
4.) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ่อทอง โรงเรียนบ้านหนองโดน
- นักเรียน ชาย 10 คน หญิง 5 คน รวม 15 คน
- ผู้ดูแลเด็ก 1 คน
3.1.2 โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 5 แห่ง คือ
1. โรงเรียนวัดปากน้ำ
2. รงเรียนบ่อทองวิทยา
3. โรงเรียนบ้านกุงประชาสรรค์
4. โรงเรียนบ้านหนองโดน
5. โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม
สถาบันและองค์กรทางศาสนา วัด 5 แห่ง ได้แก่
- วัดเหลืองทองรังษี (บ้านปากน้ำ) พระ...3...รูป เณร....-.......รูป
- วัดกุงราษฎรบำรุง (บ้านกุง) พระ..10..รูป เณร....1......รูป
- วัดบ่อทองรังสรรค์ พระ...7...รูป เณร....-.......รูป
- วัดป่าสุวรรณประดิษฐ์ (บ้านหนองจรเข้) พระ...2...รูป เณร....-.......รูป
- วัดหนองไผ่ล้อม พระ...2...รูป เณร....3......รูป
การสาธารณสุข
- โรงพยาบาลของรัฐ จำนวน - แห่ง
- สถานีอนามัยประจำตำบล จำนวน 1 แห่ง มีเจ้าหน้าที่ 3 คน
- สถานพยาบาลเอกชน จำนวน - แห่ง
- ร้านขายยาแผนปัจจุบัน จำนวน - แห่ง
- อัตราการใช้ส้วมราดน้ำร้อยละ 100
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- สถานีตำรวจ จำนวน - แห่ง
- ป้อมตำรวจจุดตรวจ จำนวน 3 แห่ง ดังนี้
1. บ้านหนองสังข์
2. บ้านหนองโดน
3. บริษัทไทยเคนเปเปอร์ฯ
- สถานีดับเพลิง จำนวน - แห่ง
- รถยนต์บรรทุกน้ำเพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 คัน
- ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนประจำตำบล จำนวน 1 แห่ง  

ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่  (แสดงทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล)

           1.  ป่าไม้  มีไม่มากนัก  เนื่องจากที่สาธารณะประโยชน์มีน้อย

           2.  แร่ทองคำ  แต่เดิมมีการทำเหมืองแร่ทองคำในบริเวณ  หมู่ที่  5  และหมู่ที่  6

        มวลชนจัดตั้ง

                    -  ลูกเสือชาวบ้าน           จำนวน  รุ่น  (จำนวน  300 คน)

                   -  ไทยอาสาป้องกันชาติ        จำนวน  รุ่น

                   -  อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน(อปพร.)  จำนวน  2  รุ่น (จำนวน  120  คน)

                   -  กองหนุนเพื่อความมั่นคงของชาติ         จำนวน  รุ่น

                   -  อื่น ๆ (อาสาสมัครป้องกันหมู่บ้าน)       จำนวน  รุ่น (จำนวน  200  คน)

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง
อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
Tel : 037-625201  Fax : 037-625201
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.