สอบถาม แสดงความเห็น
รับฟังความคิดเห็น
ร้องเรียนการทุจริตฯ
การจัดการความเสี่ยงการทุจริต
กฎหมายน่ารู้
เกี่ยวกับ อบต.
หัวข้อหลัก
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 54.158.251.104
คุณเข้าชมลำดับที่ 251,734
จำนวนผู้เข้าชมตั้งแต่วันที่
2015-05-13

คู่มือประชาชน
หัวข้อหลัก
คู่มือการปฏิบัติงาน
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง


  หน้าแรก     ยุทธศาตร์ 

ยุทธศาตร์
ยุทธศาตร์  

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนาทั้งหมด 4 ด้าน คือ
(1) ปรับปรุง ก่อสร้างถนนและสะพาน
(2) ปรับปรุงซ่อมแซม และพัฒนาแหล่งน้ำอุปโภคและบริโภค
(3) ปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบไฟฟ้า
(4) ติดตั้ง ซ่อมแซมโทรศัพท์สาธารณะ
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนาทั้งหมด 2 ด้าน คือ
(1) สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(2) วางระบบการกำจัดขยะ
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนาทั้งหมด 1 ด้าน คือ
(1) ส่งเสริมด้านอาชีพ
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ประกอบด้วยแนวทางในการพัฒนาทั้งหมด 3 ด้าน คือ
(1) สนับสนุน ส่งเสริม การศึกษาทางเลือกใหม่
(2) สนับสนุนเรื่องอาคาร สถานที่ของสถานศึกษา
(3) สนับสนุนเรื่องทุนการศึกษา
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชน ประกอบด้วยแนวทางในการพัฒนาทั้งหมด 5 ด้าน คือ
(1) สืบสานด้านวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
(2) ส่งเสริมด้านสุขภาพและอนามัย
(3) ส่งเสริม ดูแลผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
(4) สนับสนุน และส่งเสริมการรวมกลุ่มทางสังคม
(5) จัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน

หัวข้อหลัก

งานบริหารงานบุคคล
เอกสารเผยแพร่ความรู้แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน
สภาพทั่วไป
ติดต่อเรา
แบบคำร้อง
Facebook
การป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
รายงานการประชุมสภา
ปฏิทิน
ธันวาคม 2564
อา พฤ
28 29 30 1 2 34
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 3 ธันวาคม 2564
เกี่ยวกับ อบต.บ่อทอง
บุคลากร
ระบบ Back Office ที่สามารถ Share ข้อมูลระหว่างหน่วยงานอื่นภายในองค์กร
      Facebookองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง      dddddd   FACEBOOK   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง
อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
Tel : 037-625201
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.