ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง อำเภอกบินบุรี ปราจีนบุรี


ตุลาคม 2561
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 19 ตุลาคม 2561

  หน้าแรก     ยุทธศาตร์ 

ยุทธศาตร์
ยุทธศาตร์  

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนาทั้งหมด 4 ด้าน คือ
(1) ปรับปรุง ก่อสร้างถนนและสะพาน
(2) ปรับปรุงซ่อมแซม และพัฒนาแหล่งน้ำอุปโภคและบริโภค
(3) ปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบไฟฟ้า
(4) ติดตั้ง ซ่อมแซมโทรศัพท์สาธารณะ
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนาทั้งหมด 2 ด้าน คือ
(1) สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(2) วางระบบการกำจัดขยะ
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนาทั้งหมด 1 ด้าน คือ
(1) ส่งเสริมด้านอาชีพ
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ประกอบด้วยแนวทางในการพัฒนาทั้งหมด 3 ด้าน คือ
(1) สนับสนุน ส่งเสริม การศึกษาทางเลือกใหม่
(2) สนับสนุนเรื่องอาคาร สถานที่ของสถานศึกษา
(3) สนับสนุนเรื่องทุนการศึกษา
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชน ประกอบด้วยแนวทางในการพัฒนาทั้งหมด 5 ด้าน คือ
(1) สืบสานด้านวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
(2) ส่งเสริมด้านสุขภาพและอนามัย
(3) ส่งเสริม ดูแลผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
(4) สนับสนุน และส่งเสริมการรวมกลุ่มทางสังคม
(5) จัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง
อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
Tel : 037-625201  Fax : 037-625201
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.