ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง อำเภอกบินบุรี ปราจีนบุรี


ตุลาคม 2561
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 19 ตุลาคม 2561

  หน้าแรก     การคมนาคม สาธารณูปโภค 

การคมนาคม สาธารณูปโภค
การคมนาคม สาธารณูปโภค  

 

 การบริการพื้นฐาน

4.1 การคมนาคม (แสดงจำนวนและสภาพทางคมนาคมทางบก)
- ถนนสายสุวรรณศร 33 แบ่งเขตระหว่าง อบต.บ้านนา และ อบต.บ่อทอง ผ่านหมู่ 9, 6, 5 ,8 ,7
- ถนนลาดยางสายหลัก ผ่านหมู่ 5 ,6 ,4 ,3 ,2 ระยะทาง 6 กม.
- ถนนลาดยางบ้านไผ่บ่อทอง ผ่าน หมู่ 9 , 6
- ถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน ดังนี้
- ถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ 1 ระยะทาง 1,352 เมตร
- ถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ 2 ระยะทาง 1,586 เมตร
- ถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ 3 ระยะทาง 2,217 เมตร
- ถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ 4 ระยะทาง 1,618 เมตร
- ถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ 5 ระยะทาง 1,655 เมตร
- ถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ 6 ระยะทาง 1,678 เมตร
- ถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ 7 ระยะทาง 915 เมตร
- ถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ 8 ระยะทาง 1,598 เมตร
- ถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ 9 ระยะทาง 775 เมตร
- ถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ 10 ระยะทาง 722 เมตร
- ถนนลูกรังสายสำคัญๆ ดังนี้
- สายหมู่ 7 – 1 – 2 สภาพยังเป็นหลุมเป็นบ่อฤดูฝนและน้ำท่วมช่วงหมู่ 7 - 1 บางปีรถเข้า
ออกไม่ได้
- สายหมู่ 5 – 8 หมู่ 1 – 8 สภาพชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อฤดูฝน
- สายหมู่ 3 – 4 ในช่วงฤดูฝนมักมีสภาพชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ
- อื่นๆ เป็นถนนเพื่อการเกษตร
- มีถนนเข้าถึงทุกหมู่บ้าน เป็นหลุม เป็นบ่อข้าวฤดูฝนบางปีน้ำท่วมเข้าไม่ได้ ได้แก่หมู่ 7
4.2 การโทรคมนาคม
- โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 9 หมู่
- ที่ทำการไปรษณีย์หมู่บ้าน จำนวน 1 แห่ง
- สถานีเครือข่ายวิทยุโทรคมนาคม จำนวน 2 แห่ง
- ไปรษณีย์หมู่บ้าน จำนวน 1 แห่ง

4.3 การไฟฟ้า (แสดงถึงจำนวนหมู่บ้านที่ไฟฟ้าเข้าถึงและจำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้า)
มีไฟฟ้าเข้าถึงทั้ง 10 หมู่บ้าน แต่ไม่ครบตามจำนวนครัวเรือนทั้งหมด เนื่องจากมีจำนวน ครัวเรือนเพิ่มขึ้นและตกสำรวจ
4.4 แหล่งน้ำธรรมชาติ
- ลำน้ำ, ลำห้วย จำนวน 2 แห่ง (แควพระปรง, ลำพระสะทึง)
- บึง, หนอง และอื่น ๆ จำนวน 11 แห่ง
4.5 แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
- ฝาย จำนวน 1 แห่ง (เป็นฝายกระสอบทรายกั้นน้ำในฤดูแล้ง)
- บ่อน้ำตื้น จำนวน 286 แห่ง
- บ่อโยก จำนวน 44 แห่ง
- สระ จำนวน 9 แห่ง
- ประปาหมู่บ้าน จำนวน 11 แห่ง (บางแห่งยังใช้ดื่มไม่ได้) ดังนี้
- ประปาหมู่บ้านหมู่ 1 ของ อบต.
- ประปาหมู่บ้านหมู่ 2 จำนวน 1 แห่ง ของกรมอนามัย
- ประปาหมู่บ้านหมู่ 3 จำนวน 1 แห่ง ของกรมอนามัย
- ประปาหมู่บ้านหมู่ 4 จำนวน 1 แห่ง ของ อบต.
- ประปาหมู่บ้านหมู่ 5จำนวน 1 แห่ง ของ รพช. ปัจจุบันมอบให้ อบต.แล้ว
- ประปาหมู่บ้านหมู่ 6 จำนวน 2 แห่ง ของ รพช.และโยธา ปัจจุบันมอบให้ อบต.แล้ว
- ประปาหมู่บ้านหมู่ 7 จำนวน 2 แห่ง ของกรมอนามัยและ อบต.
- ประปาหมู่บ้านหมู่ 8 จำนวน 1 แห่ง ของ อบต.
- ประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 9 จำนวน 1 แห่ง ของ อบต..
- ประปาหมู่บ้านหมู่ 9 จำนวน 1 แห่ง ของ รพช.
- ประปาผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 10 จำนวน 1 แห่ง ของ อบต.
- อื่น ๆ (ถังเก็บน้ำฝน) จำนวน 6 แห่ง

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง
อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
Tel : 037-625201  Fax : 037-625201
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.