สอบถาม แสดงความเห็น
รับฟังความคิดเห็น
ร้องเรียนการทุจริตฯ
การจัดการความเสี่ยงการทุจริต
กฎหมายน่ารู้
เกี่ยวกับ อบต.
หัวข้อหลัก
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 54.158.251.104
คุณเข้าชมลำดับที่ 251,788
จำนวนผู้เข้าชมตั้งแต่วันที่
2015-05-13

คู่มือประชาชน
หัวข้อหลัก
คู่มือการปฏิบัติงาน
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อทอง อาสาสมัครปศุสัตว์ตำบลบ่อทอง และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตำบลบ่อทอง ร่วมกันดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2564 ในเขตพื้นที่ตำบลบ่อทอง ทั้ง 10 หมู่บ้าน
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง มีรายละเอียดดังนี้ 1. 60 - 69 ปี จำนวน 512 คน 2. 70 - 79 ปี จำนวน 231 คน 3. 80 - 89 ปี จำนวน 97 คน 4. 90 ปีขึ้นไป จำนวน 11 คน
ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง ขอเชิญชวน หน่วยงานภาคเอกชนหรือหน่วยงานอื่นๆ จัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานให้กับผู้พิการ  ตอนนี้ อบต.บ่อทอง ได้นำร่องโดยการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานเบื้องต้น ดังนี้ - มีการทำลางขึ้นทางลง บันได  - มีการทำที่จอดรอสำหรับผู้พิการ - มีห้องน้ำและราวจับสำหรับผู้พิการ - มีสัญลักษณ์บอกชัดเจน  
ประชาสัมพันธ์ การยื่นขอมีบัตรประจำตัวคนพิการและการลงทะเบียนขอรับเบี้ยความพิการ ประจำปี 2563 1. อบต.บ่อทอง ขอเชิญผู้พิการที่ยังไม่ได้ทำเรื่องขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ ให้ท่านไปดำเนินการขอใบรับรองความพิการจากโรงพยาบาลแล้วนำมายื่นกับ อบต.บอทอง เพื่อทำบัตรประจำคนพิการเโดย อบต.บ่อทองจะอำนวยความสะดวกให้ท่านโดยการ นำส่งข้อมูลการขอมีบัตรประจำตัวคนพิการของท่านให้กับ พมจ.ปราจีนบุรี ต่อ 2. อบต.บ่อทอง ขอเชิญผู้พิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการแล้ว แต่ยังไม่ได้ดำเนินการลงทะเบียนขอรับเบี้ยความพิการสามารถลงทะเบียนได้ที่ อบต.บ่อทอง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563  โดยมีเอกสารดังนี้ - บัตรประจำตัวคนพิการ - ทะเบียนบ้าน - สมุดบัญชีผู้ขอรับเบี้ย
องค์การบริหารส่นตำบลบ่อทอง ได้จัดโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563 ขึ้น ในวันที่ 11 มกราคม 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง ภายในงานมีการร่วมกิจกรรมระหว่างเด็กกับผู้ปกครองและมีการมอบของขวัญให้กับเด็กๆ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง จัดโครงการแข่งขันกีฬาสีเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์และส่งเสริมความรักในครอบครัวโดยในงานมีกิจกรรมให้เด็กๆร่วมกิจกรรมกับผู้ปกครอง
งานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดงานประชุมผู้ปกครอง ประจำปี 2563 ในวันที่ 14 กันยายน 2563 ณ อาคารพิพิธภัณฑ์เหมืองทองคำบ้านบ่อทอง เพื่อเป็นการส่งเสริมความรักความอบอุ่นในครอบครัวและเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองและนักเรียน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง จัดโครงการรณรงค์บริหารจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน ในวันที่ 24 กันยายน 2563 ณ อาคารพิพิธภัณฑ์เหมืองทองคำบ้านบ่อทอง
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง ได้ดำเนินการประสานงานกับอำเภอกบินทร์บุรี  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี และศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 3 จังหวัดปราจีนบุรี      เพื่อดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยการสูบน้ำเข้าสระในพื้นที่ ม.8 บ้านหนองไผ่ล้อม อำเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี ในระหว่างวันที่ 22 – 29 เมษายน 2563 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 3 ปราจีนบุรี ได้ส่งเข้าหน้าที่ พร้อมเครื่องจักรมาดำเนินการสูบน้ำเข้าสระผลิตน้ำประปา หมู่ที่ 8 บ้านหนองไผ่ล้อม อำเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 2 สระ อัตราการสูบน้ำ 180 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ได้ปริมาตรน้ำทั้งสิ้น 22,260 ลบ.เมตร  ใช้เวลาการสูบน้ำ 122 ชั่วโมง   ดำเนินการเสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563  ซึ่งการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง ร่วมกับ ผู้นำชุมชน ทั้ง 10 หมู่บ้าน จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง พ.ศ. 2562 ในระหว่างวันที่ 10 – 11 พฤศจิกายน 2562  ณ บริเวณสระน้ำ สวนสาธารณะตำบลบ่อทอง

 ก่อนหน้า [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ต่อไป
หัวข้อหลัก

งานบริหารงานบุคคล
เอกสารเผยแพร่ความรู้แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน
สภาพทั่วไป
ติดต่อเรา
แบบคำร้อง
Facebook
การป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
รายงานการประชุมสภา
ปฏิทิน
ธันวาคม 2564
อา พฤ
28 29 30 1 2 34
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 3 ธันวาคม 2564
เกี่ยวกับ อบต.บ่อทอง
บุคลากร
ระบบ Back Office ที่สามารถ Share ข้อมูลระหว่างหน่วยงานอื่นภายในองค์กร
      Facebookองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง      dddddd   FACEBOOK   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง
อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
Tel : 037-625201
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.