สอบถาม แสดงความเห็น
รับฟังความคิดเห็น
ร้องเรียนการทุจริตฯ
การจัดการความเสี่ยงการทุจริต
กฎหมายน่ารู้
เกี่ยวกับ อบต.
หัวข้อหลัก
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.158.251.104
คุณเข้าชมลำดับที่ 251,730
จำนวนผู้เข้าชมตั้งแต่วันที่
2015-05-13

คู่มือประชาชน
หัวข้อหลัก
คู่มือการปฏิบัติงาน
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง


  หน้าแรก     มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ลิงค์  
 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายใน
    มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
     รายละเอียดเพิ่มเติม
 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
    มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
     รายละเอียดเพิ่มเติม
 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการส่งเส
    มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
     รายละเอียดเพิ่มเติม
 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
    มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
     รายละเอียดเพิ่มเติม
 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
    มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
     รายละเอียดเพิ่มเติม
 มาตรการป้องกันการรับสินบน
    มาตรการป้องกันการรับสินบน
     รายละเอียดเพิ่มเติม
 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผ
    มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
     รายละเอียดเพิ่มเติม
 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
    มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
     รายละเอียดเพิ่มเติม
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
    การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
     รายละเอียดเพิ่มเติม
 มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรท
    มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
     รายละเอียดเพิ่มเติม
หัวข้อหลัก

งานบริหารงานบุคคล
เอกสารเผยแพร่ความรู้แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน
สภาพทั่วไป
ติดต่อเรา
แบบคำร้อง
Facebook
การป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
รายงานการประชุมสภา
ปฏิทิน
ธันวาคม 2564
อา พฤ
28 29 30 1 2 34
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 3 ธันวาคม 2564
เกี่ยวกับ อบต.บ่อทอง
บุคลากร
ระบบ Back Office ที่สามารถ Share ข้อมูลระหว่างหน่วยงานอื่นภายในองค์กร
      Facebookองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง      dddddd   FACEBOOK   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง
อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
Tel : 037-625201
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.