ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลบุคลากร
งานบริหารงานบุคคล
หัวข้อหลัก
กรกฎาคม 2564
อา พฤ
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 2324
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 23 กรกฎาคม 2564
หัวข้อหลัก

หัวข้อหลัก
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
หัวข้อหลัก
แบบฟอร์ม
หัวข้อหลัก
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การป้องกันการทุจริต
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง


  หน้าแรก     แผนที่เว็บไซต์ 

แผนที่เว็บไซต์
แผนที่เว็บไซต์  
เมนูส่วนบน
หน้าแรก
ผลงานของเรา
ภาพกิจกรรม
ติดต่อเรา
ส่งอีเมล์
ร้องทุกข์
เมนูทางซ้าย
ข้อมูลทั่วไป
สภาพทั่วไป
สภาพเศรษฐกิจ
สภาพสังคม
วิสัยทัศน์
ยุทธศาตร์
การคมนาคม สาธารณูปโภค
โครงสร้างองค์กร
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565
ข้อมูลบุคลากร
ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการการเมือง
สมาชิกสภา
สำนักปลัด อบต.
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ
หน่วยตรวจสอบภายใน
ประกาศรับโอนย้าย
ประกาศรับสมัครงาน
งานบริหารงานบุคคล
แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ปีงบประมาณ 2563
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศแนวทางในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ
ประมวลจริยธรรมข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร
ประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือน
ประกาศการกำหนดวันลา
รายงานการกำกับติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ปีงบประมาณ 2564
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
สภาพทั่วไป
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564
หัวข้อหลัก
นายจตุรงค์ บุญพรหมอ่อน รองนายก อบต.บ่อทอง
นายทานตะวัน รอดตา รองนายก อบต.บ่อทอง
นางสาวณิชชารีย์ นรภัทร์จารีย์ ปลัด อบต.บ่อทอง
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง
แบบฟอร์ม
คำร้องขอรับการสนับสนุนน้ำอุปโภค
ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
หัวข้อหลัก
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2561 - 2564
การป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2563 (ขอขยายเวลา 15 วัน) วันที่ 12 มิถุนายน 2563
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 14 สิงหาคม 2563
รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 17 สิงหาคม 2563
รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 20 สิงหาคม 2563
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 21 สิงหาคม 2563
รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 (ขยายเวลา 15 วัน) ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 28 ธันวาคม 2563
เมนูทางขวา
ถาม-ตอบ
สมุดเยี่ยมชม
ดาวน์โหลด
กระดานสนทนา
แบบฟอร์มการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ร้องเรียนการทุจริต ประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ อบต.บ่อทอง
คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2564
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2564
การกู้ยืมเงิน
การค้ำประกัน
การซื้อขาย
การจำนอง
การจำนำ
การเช่าทรัพย์
การขายฝาก
การเช่าซื้อ
การละเมิด
การดูแลการทำงานของ อบต.
ประชาชนสำคัญต่อ อบต. ?
อำนาจหน้าที่ของ อบต.
ความหมาย/ หน้าที่ของนายกฯ
ความหมาย/ หน้าที่ของสภาฯ
องค์ประกอบของ อบต.
อบต.เกิดขึ้นได้อย่างไร ?
อบต.คืออะไร ?
กฎหมายจัดตั้ง อบต.
กฎหมายกระจายอำนาจ
สลากกินแบ่งรัฐบาล
ตารางรถทัวร์
ตารางรถไฟ
สมุดหน้าเหลือง
ตรวจสอบสภาพอากาศ
การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่
การจดทะเบียนพาณิชย์ _เปลี่ยนแปลงรายการ
การจดทะเบียนพานิชย์ _ยกเลิกพาณิชยกิจ_
การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร
การขอใบรับรองการก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32
การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน
การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21
การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร
การขออนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถและทางเข้า - ออกของรถเพื่อการอื่นตามมาตรา 34
การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21
การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33
การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22
การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
การแจ้งขุดดิน
ารแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
การแจ้งถมดิน
การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
การรับชำระภาษีป้าย
การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
การแจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ
คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ/งานสารบรรณ
คู่มือการปฏิบัติงานกองคลัง
คู่มือการปฏิบัติงานกองช่าง
คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสุนัขและแมว พ.ศ. 2561
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง เรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2563
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
พระราชกฤษฎีกา ลดภาษีสำหรับที่ดินบางประเภท (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564
พระราชกฤษฎีกา ลดภาษีสำหรับที่ดินบางประเภท พ.ศ. 2563
พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖
พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓
หัวข้อหลัก
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ร้องเรียนทุจริต
ประเมินความเสี่ยงทุจริต
สาระน่ารู้
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
ความพึงพอใจต่อองค์กร
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หัวข้อหลัก
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 3.229.142.104
คุณเข้าชมลำดับที่ 208,652
จำนวนผู้เข้าชมตั้งแต่วันที่
2015-05-13

คู่มือประชาชน
ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
      Facebookองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง      dddddd   FACEBOOK   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง
อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
Tel : 037-625201
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.